วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

แนวปฏิบัติการนำเสนอโครงร่างและความก้าวหน้าสารนิพนธ์
1. ส่งโครงร่าง/รายงานความก้าวหน้าที่สำนักงานหลักสูตรฯ จำนวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ(ประกอบด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่แต่งตั้ง) ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์
2. นักศึกษาจะต้องตรวจสภาพความเรียบร้อยห้องสอบและอุปกรณ์ ลงไฟล์นำเสนอในเครื่องคอมพิวเตอร์ และพร้อมสอบทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด  
3. แจกเอกสารการนำเสนอ (power point) ให้คณะกรรมการสอบทุกท่าน
4. ใช้เวลาการนำเสนอไม่เกิน 15 นาที และตอบคำถาม อีกไม่เกิน 15 นาที
แนวปฏิบัติการนำเสนอเพื่อสอบป้องกันสารนิพนธ์
1. ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบรูปแบบจากหลักสูตรฯ ที่สำนักงานหลักสูตรฯ จำนวนเท่ากับคณะกรรมการสอบ(ประกอบด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่แต่งตั้ง) ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
2. นักศึกษาจะต้องตรวจสภาพความเรียบร้อยห้องสอบและอุปกรณ์ ก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 15 นาที
3. แจกเอกสารการนำเสนอ (power point) ให้คณะกรรมการสอบทุกท่าน
4. ใช้เวลาการนำเสนอไม่เกิน 30 นาที และตอบคำถามอีกไม่เกิน 60  นาที
5. เตรียม บส.7 พร้อมกรอกข้อมูลด้วยการพิมพ์ให้เรียบร้อย0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up