วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

อมยิ้ม P1

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

บทความ..บัญญัติสังฆกรรม

บัญญัติสังฆกรรม
บทความโดย พระวิสัน  ปริมาณ

          ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นโลกาภิวัตน์ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลักดันให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้แบบลักษณะเสรีภาพในระดับปัจเจกชนและเกิดกระแสประชาธิปไตยอย่างรุนแรงปรากฏการณ์เหล่านี้ทำให้เช่นนี้ทำให้หลายประเทศจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อ  กระแสโลกาภิวัตน์นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การสร้างถนน ประปา เขื่อน ฯลฯ เพราะอันสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก การดำเนินกิจกรรมในที่มีผลกระทบคือการบัญญัติตัวบทกฎเกณฑ์ที่ต้องนำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม
บัญญัติสังฆกรรมเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความเป็นระเบียบในคณะสงฆ์เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสอดคล้องกับ พุทธบัญญัติ[1] เกิดขึ้นจากการที่มีภิกษุหรือภิกษุณีประพฤติไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม หรือประพฤติเสียหายขึ้นจนชาวบ้านพากันตำหนิโพนทะนา ทรงรับทราบแล้วจึงให้ประชุมสงฆ์ ไต่สวนได้ความจริงแล้วจึงทรงบัญญัติเป็นข้อห้ามไว้ การบัญญัติพระวินัยของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเช่นนี้ทั้งหมด
สาระสำคัญในการบัญญัติกฎเกณฑ์ในการใช้ร่วมกันในหมู่ “พระสงฆ์”[2]จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการตั้งกฏบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ปัญหาสำคัญในการตั้ง 1.บัญญัติ การบัญญัติปลายเหตุโดยไม่คำนึงถึงสภาพการณ์ในปัจจุบัน เช่นการบัญญัติห้ามพระขับรถ [3] เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันถึงใช้หลักนิติธรรม(กฏ) ที่ใช้กับพระสงฆ์ในปัจจุบันจึงกลายเป็นเรื่องบานปลายและพาดพิงถึง เถระสมาคมถึงการวางมาตรการในการคุ้มครองสิทธิพระสงฆ์ ปัญหาข้อที่ 2. สังฆกรรม การบัญญัติกฎเกณฑ์ต้องไม่เป็นสภาพที่ตรึงจนเกินเหตุ เป็นสภาพที่สุ่มเสี่ยงในการแบ่งแยก ลัทธิและรวมถึงพระสงฆ์ในปัจจุบันก็ออกมาคัดค้านในกฏบัญญัติตัวนี้แต่นั่นยังไม่เป็นสาระสำคัญเพราะเป็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้น
ผู้เขียนมองเห็นว่าสาระประโยชน์ในการสร้างกฏเกณฑ์ที่สร้างสรรค์นั้นมีอยู่จริงในสภาสังฆปริมณฑลแต่ควรจะนำบัญญัติในสอดคล้องกับหลักความจริงที่ปรากฏในปัจจุบันให้สอดคล้อง กับสังคมสงฆ์ สังคมของฆราวาส ต้องไม่ขัดต่อหลัก อปริหานิยธรรม ข้อที่ 3 กล่าวว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ตามที่พระองค์บัญญัติไว้ เพื่อให้เกิดความสันติภาพ ภารดรภาพ ในคณะสงฆ์สืบไป .[1] พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548
[2] http://th.wikipedia.org/wiki
[3] http://www.dailynews.co.th/Content/education

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557ครู    เปรียบดังสมอง    สอนให้ศิษย์ได้ คิด และความจำ และจินตนาการ
ครู    เปรียบดังปาก    สอนให้ศิษย์ได้ ใช้วาทกรรม ในการโต้ตอบได้อย่างปรีชา
ครู    เปรียบดังใบหู      สอนให้ศิษย์ ได้รับฟังตามทัศนะคติของผู้อื่นให้ได้ความรู้มากขึ้น

ครู   เปรียบดังมือ       สอนให้เราได้เขียนวรรณกรรม ผลงานเขียน ได้อย่างสมภูมิ

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

MPA12 SAU นอบน้อมคารวะครู
ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งความรู้ ความปรีชาญาณ อาจารย์คือแสงสว่างนำพาพวกเราชาว MPA_12 สู่ความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน ขออาจารย์จงมีแต่ความสุข ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ เจริญธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556


ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ก่อนวันรับปริ


คำคม MPA 12 sauขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาดูแลและพร่ำสอนพวกเราอย่างดีที่สุด จนลูกศิษย์ทุกคนประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของทุกคน ความรู้ที่พวกเราได้รับจากอาจารย์นั้น พวกเราจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และที่สำคัญที่สุด "จะไม่นำความรู้ไปคดโกงใคร" 

นายสมศักดิ์  อภิวิรุฬทรัพย์ รองประธาน MPA 12
ผ่านไปกับมหาบัณฑิตอีกหนึ่งรุ่น นี่คือความภูมิใจของคนเป็นครู ที่ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และที่สำคัญที่สุด "จงอย่านำความรู้ไปคดโกงใคร"


วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up