วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โมฆียะสังโฆ

โมฆียะสังโฆ

บทความโดย...วิสัน  ปริมาณ


ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นโลกาภิวัตน์ ทำให้สภาพสังคมในปัจจุบันมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรับกระแส “โลกาภิวัฒน์” เช่น การสื่อสาร กันทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุคส์  ไลน์ อินสตาร์แกรม ฯลฯ อันเป็นสภาพสังคม ออนไลน์มีลักษณะเสรีภาพในระดับปัจเจกชน ในการใช้สื่ออย่างไร้ขอบเขต  ตามสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก การดำเนินกิจกรรมในที่มีผลกระทบนั่นก็คือ การบัญญัติตัวบทกฎเกณฑ์ ที่จะนำมาบังคับใช้ในสังคมพระสงฆ์ในปัจจุบัน
โมฆียะ การบังคับกันได้โดยสมบูรณ์ ไม่สามารถบอกล้างกันได้อีกต่อไป [1] นั่นหมายถึง กฎบัญญัติ ศีล 227 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังคับใช้ใน สังฆปริมณทล เพื่อความเป็นระเบียบในคณะสงฆ์เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสอดคล้องกับ พุทธบัญญัติ
พระสงฆ์[2] หมายถึง หมู่สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้
          สาระสำคัญในการใช้กฎเกณฑ์หรือกฎบัญญัติอันเป็นซึ่งกฎเกณฑ์เกณฑ์เดียวกัน ปัญหาสำคัญในการบวนการใช้กฏเกณฑ์หรือกฎบัญญัติดังกล่าว จะใช้ไม่ได้เลยสำหรับกลุ่มพระสงฆ์ หัวดื้อ หัวรั้น ใช้ข้ออ้างในการเผยแผ่ ในทางที่ผิด เช่น พระสงฆ์ เล่น เฟสบุคส์ กันเกลื่อนเมืองหรือทั่วประเทศ เล่นกันลักษณะเป็นสิ่งเสพติด ชนิด ขาดไม่ได้เพียงเสี้ยว วินาทีอะไรทำนองนั้น ดังนั้น โมฆียะ ที่สามารถบังคับใช้ได้ แต่ไม่ใช้ พระอานนท์ ตรัสถามพระศาสนดา “เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วใครจะเป็นศาสดาองค์ต่อไป” พระศาสดาตรัสว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมแลวินัยใด ที่เราได้แสดงแล้ว และบัญญัติแล้ว ให้พระธรรมวินัย คือคำสั่งสอนของพระองค์เป็นศาสดาแทนพระองค์ด้วย”[3] ดังนั้นการบัญญัติต่างๆ ในเจตคติส่วนลึกที่ยัง เป็น “สมมุติสงฆ์” ควรใคร่ครวญในการบัญญัติวินัย เพราะไม่มีพระสงฆ์ท่านใด มาลบล้าง พระธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าได้
          พระสงฆ์ คือ กลุ่มที่น้อมรับฟังในพระวินัยของพระพุทธเจ้ามิใช่ ผู้บัญญัติกฎกันขึ้นมาโดยอ้างความสามัคคี เช่น การใช้สีจีวร สีเดียวกัน ฯลฯเพราะมันไม่มีเกณฑ์ชี้วัดในการบรรลุธรรมแต่ประการใดเลย รังจะสร้างความแตกแยก แตกสามัคคี
          ผู้เขียนมองสารประโยชน์ในการใช้กฎบังคับใช้พระวินัยในการบังคับใช้กับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ว่าแต่ล่ะภูมิภาคมี ความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นถ้าจะปกครองโดยใช้กฎเกณฑ์แบบมหาเถรสมาคม ควรใคร่ครวญข้อบังคับใช้ และให้อิสรภาพในด้านความคิดของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ ให้สอดคล้อง กับสังคมสงฆ์ สังคมของฆราวาส ต้องไม่ขัดต่อหลัก อปริหานิยธรรม ข้อที่ 3 กล่าวว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบท ตามที่พระองค์บัญญัติไว้ เพื่อให้เกิดความสันติภาพ ภารดรภาพ ในคณะสงฆ์สืบไป .

[1] http://www.bu.ac.th/th/bunews/2546/Aug23/law.html
[2]http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
[3] guru.google.co.th/guru/thread?tid=519c5f7dd41ee2f0

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)

วัดหนองโว้ง(พระอารามหลวง)
ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

พระวิสัน (พธบ./รปม)

รูปแบบ การวิจัย โดย ผศ.(พิเศษ) นภดล สุชาติ พ.บ M.P.H

อ้างอิงจาก http://www.slideshare.net/guest9e1b8/9-presentation-948269

South East Asia University

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ตัวแบบนโยบายสาธารณะสมัยใหม่

กิจกรรมดูงานเชื่อมสายสัมพันธ์ MPA12and MPA13

Download

เสียงปลง

Nonstop - I'm The Sexy Girl - DJ Back Up